Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og formål.

1) Foreningens navn er: "ISLEHUS GRUNDEJERFORENING" med hjemsted i Rødovre kommune. Foreningen kan ikke ophæves uden Rødovre kommunalbestyrelses samtykke.

2) Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, samt at ordne og udføre de fælles pligter, der påhviler medlemmerne i henhold til de på parcellerne hvilende servitutter og deklarationer - eller over for det offentlige.

 

§ 2. Foreningens område.

1) Foreningen består af nuværende og tilkommende ejere af de parceller, der er eller bliver udstykkede af matr. nr. 2 bf, 9 c, 10 f og 36 m af Islev by, Rødovre sogn. På parceller med 2 eller flere ejerboliger, er én ejer fra hver bolig pligtig at være medlem af grundejerforeningen.

2) Enhver nuværende eller tilkommende ejer af en parcel af ovennævnte areal er pligtig at være ordinært medlem af nærværende forening, således at enhver parcelejer, samtidig med erhvervelsen af parcellen eller retten til denne, er underkastet foreningens love, således som disse er eller på lovlig måde bliver vedtagne eller ændrede.

3) Ejerskifte skal anmeldes til foreningen af køber senest 14 dage efter der foreligger tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkning.

4) Medlemskabet er først effektivt, når kontingent og indskud er betalt.

 

§ 3. Indbetalinger.

1) Indskud til foreningen såvel som kontingentet og eventuelle ekstraordinære bidrag fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

2) Alle indbetalinger af såvel kontingent som eventuelle ekstraordinære bidrag sker til kassereren eller på foreningens postgirokonto nr. 7020198.

3) Kontingentet forfalder til betaling den 1. maj. Undlader et medlem at betale de på lovlig måde pålignede kontingenter og eventuelle bidrag i 4 uger udover forfaldsdagen opfordrer kassereren, ved anbefalet brev, medlemmet til at betale restancen inden kvartalets udløb. Sker dette ikke, mister vedkommende sine medlemsrettigheder, uden at have krav på foreningen, medens medlemmet vedblivende hæfter for sine forpligtelser overfor foreningen.

4) Er kontingent samt andre ydelser til foreningen, ikke indbetalt i henhold til afgivne forfaldsdato, kan sagen overgives til foreningens advokat for retslig inkasso, og de dermed forbundne udgifter udredes af restanten. Bestyrelsen fastsætter rykkergebyr.

5) I særlige tilfælde, hvor sygdom begrunder det, kan bestyrelsen forlænge restancefristen, når skriftlig anmodning fremsættes derom.

6) Foreningens midler anbringes i bank- eller sparekasse i foreningens navn, og der kan kun hæves på foreningens konti af kassereren og formanden. Kassererens kontante kassebeholdning skal være mindst mulig.

 

§ 4. Undertegnelse.

1) Kun foreningens bestyrelse ved dens formand og kasserer eller sekretær i forening kan tegne foreningen med bindende virkning, og kun efter at sagerne har været forelagt bestyrelsen og godkendt af denne. (Almindeligt stemmeflertal afgør sagerne).

2) Grundejerforeningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller andre forpligtelser.


§ 5. Ordensregler.

1) Medlemmerne er forpligtede til at holde deres parcel fri for ukrudt, samt at renholde vejen ud for sin parcel indtil vejens midtlinie, dog for vejen "Ved Voldgraven" langs fæstningsarealet i hele vejens bredde.

1a) Fortov og kørebane skal være renset for ukrudt den første søndag i hver måned i tiden 1. april-30. september.

1b) Grusningspligt i glat føre samt rensning af fortov for sne påhviler medlemmerne.

1c) Undladelse af at renholde veje, fortove og parceller medfører, at bestyrelsen er bemyndiget til efter skriftlig henstilling at lade arbejdet udføre for vedkommendes regning. Udgiften ved sådanne arbejders udførelse påføres medlemmers konto som restance og indkræves som sådan.

1d) Det påhviler i øvrigt medlemmerne at vedligeholde hegn og hække såvel mod naboer som mod fortov.

1e) Lugtgener må ikke finde sted. Haveafbrænding er ikke tilladt.

1f) Det henstilles til at støjgener ikke finder sted i følgende tidsrum:

- Hverdage efter kl. 20:00,

- Weekend og helligdage i tidsrummet mellem kl. 18:00 og 09:30

Som støjgener forstås motoriserende og eldrevne værktøj i øvrigt.

1g) Haveaffald, storskrald o. lign. må først anbringes på fortov aftenen før afhentningsdagen.

1h) Anbringelse af byggematerialer og - affald skal så vidt muligt ske på egen parcel.

Medlemmerne er i øvrigt underkastet de bestemmelser, der er eller måtte blive fastlagt i de på parcellen hvilende deklarationer og servitutter, samt offentlige myndigheders forordninger m.m., der tager sigte på forholdet til omboende og forbipasserende.

I øvrigt er ethvert medlem pligtig til at rette sig efter bestyrelsens anvisninger med hensyn til hegn og alt hvad der i øvrigt knytter sig til god orden og renlighed.

2) Enhver, der holder husdyr, er så vidt mulig pligtig at holde disse på egen parcel og drage omsorg for at de ikke er til unødig gene for naboer.

2a) Hundeejere er forpligtet til at indhegne egen parcel forsvarligt. Hundeejere skal endvidere drage omsorg for, at hunden(e) ikke forurener på fortove m.m.

3) Klage af enhver art skal skriftlig indsendes til formanden, der med den øvrige bestyrelse træffer afgørelse om, hvorledes klagen skal behandles. Afvises klagen, kan det klagende medlem indanke sagen for generalforsamlingen.


§ 6. Generalforsamlinger.

1) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af marts måned og indkaldes med 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 20 medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsætter anmodning derom med opgivelse af emne. Når gyldig begæring er indkommet, skal bestyrelsen inden 14 dage indvarsle til generalforsamlingen, der skal afholdes senest 14 dage derefter.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der konstaterer generalforsamlingens lovlighed, leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling. På den ordinære generalforsamling vil følgende dagsorden være at benytte:

2) a. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Beretning skal godkendes på generalforsamlingen.

b. Regnskabet for året med revisionspåtegning fremlægges til beslutning om godkendelse.

c. Fastsættelse af kontingent og indskud.

d. Forslag som er indkommet fra medlemmerne eller som forelægges af bestyrelsen.

e. Valg af bestyrelse:

Formanden, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor vælges de ulige år.

Kasserer, sekretær, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor vælges de lige år.

Endvidere vælges hvert år 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant.

f. Eventuelt. Under dette punkt på dagsordenen, kan der ikke foretages bindende afstemninger.

Der kan kun vælges et bestyrelses- eller revisormedlem fra hver parcel eller ejerbolig.

3) Almindeligt stemmeflertal er afgørende ved alle valg. Valgperioden er 2 år, undtagen for bestyrelses- og revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

4) For at være Valgbar må vedkommende være tilstede på generalforsamlingen eller skriftligt have erklæret sig villig til at modtage valg.

5) Adgang til generalforsamlingen har kun de medlemmer, der har opfyldt deres forpligtelser i henhold til foreningens love §3. Endvidere har personer, der af bestyrelsen indbydes for at give oplysninger o. lign adgang til generalforsamlingen.

6) Parceller eller ejerboliger, der ejes af flere personer i fællesskab, har kun een (1) stemme pr. parcel eller ejerbolig.

7) Er et medlem forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan vedkommende ved skriftlig fuldmagt delegere sin stemme til en anden navngiven person, som mod fremlæggelse af den fornødne dokumentation, kan stemme på det fraværende medlems vegne.

Ingen kan på generalforsamlingen afgive mere end een (1) stemme udover sit eget medlemskab.

8) Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling, være indgået skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

9) Afstemninger foregår ved håndsoprækning, og almindeligt stemmeflertal er afgørende og bindende for medlemmerne. Dog kan skriftligt afstemning anvendes:

1: Ved valg, når der foreslås flere kandidater, end der skal vælges.

2: Når bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer eller dirigenten stiller forslag derom.

10) Ved generalforsamlingen udfærdiges et beslutningsreferat, der underskrives af formanden, dirigenten og sekretæren. Referatet bliver omdelt til alle medlemmer.

11) En af formanden bekræftet udskrift af referatet skal i ethvert forhold være fuldgyldigt bevis for tredjemand for den skete vedtagelse.

12) Til lovændringer og sager af økonomisk betydning kræves, at mindst to-tredjedele af medlemmerne er repræsenterede, og at beslutningen vedtages med to-tredjedele af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke repræsenterede, indvarsles til en ny generalforsamling, på hvilken forslagene kan afgøres uanset de mødendes antal, dog skal mindst to tredjedele af de mødte stemme derfor.

 

§ 7. Bestyrelsen.

1) Bestyrelsen skal i ethvert tilfælde rette sig efter generalforsamlingens beslutninger.

2) Bestyrelsen leder den daglige virksomhed under ansvar for generalforsamlingen. Sager, som ønskes behandlet af bestyrelsen, indgives skriftligt til formanden, og medlemmet har ret til at komme til stede på bestyrelsesmødet og forelægge sin sag.

3) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en næstformand, der leder foreningen under formandens fravær.

4) Udebliver et medlem af bestyrelsen uden anmeldt, lovligt forfald fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, afsættes han af bestyrelsen, og suppleanten indtræder i hans sted.

5) I bestyrelsens referater indføres hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er fraværende, samt hvilke sager, der er behandlet.

6) Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

17. marts 2005